Obveznosti staršev

– Starši so dolžni posredovati informacije o tem, kje so dosegljivi v času bivanja otrok v vrtcu (naslov, tel. številka službe/doma), dosledno javiti vsako spremembo teh podatkov

– starši so dolžni ob prihodu otroka oddati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. Prav tako se morajo javiti, ko otroka odpeljejo domov. V primeru , da pride po otroka v vrtec druga oseba –ta ne sme biti mlajša od 14 let – starši oddajo vzgojiteljici pisno pooblastilo

– starši so dolžni v vrtec voditi zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu slabo počuti in ogroža svoje zdravje in zdravje drugih otrok

– v primeru, da vzgojiteljica ugotovi bolezenske znake(izpuščaji, bruhanje, driska), lahko otroka odkloni

– v primeru nalezljivih bolezni so starši dolžni to takoj sporočiti odgovorni osebi v vrtcu

– ob oddajanju otroka opozorijo na posebnosti otroka, ki so pomembne za zdravje in varnost otroka

– v primeru diet prinesejo zdravniško potrdilo

– upoštevajo 9-urni dnevni program

– otrok sme (po dogovoru z vzgojiteljico) prinašati v vrtec igrače, vendar vrtec ne odgovarja zanje

– v vrtec ni dovoljeno nositi predmete, ki bi ogrožala varnost in zdravje otrok

– starši so dolžni redno poravnati finančne obveznosti

– spoštovati hišni red, sprejete dogovore in poslovni čas vrtca

– poskrbeti, da so otroci primerno obuti in oblečeni glede na vremenske razmere in napovedani dejavnosti

– se zanimati za otrokov razvoj in se vključevati v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem

There’s a reason our kids get report cards in www.writemyessay4me.org/ school, said sen